συγκεντρωτικά
οι υποχρεώσεις μας προς εσάς

Χάρτης Υποχρεώσεων

Η εταιρεία με την επωνυμία «ART IN RED – EXPRESS COURIER M. I.K.E.» στο εξής “Express Courier” όπως οφείλει αναρτά σε ηλεκτρονική μορφή τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές στο εξής Χ.Υ.Κ. βάσει του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012).

Ο σκοπός ανάρτησης του Χ.Υ.Κ. είναι να ενημερώνονται οι υφιστάμενοι και υποψήφιοι πελάτες της Express Courier για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ταχυμεταφορών, για τις υποχρεώσεις της Express Courier προς τους ίδιους καθώς και για να διεκδικούν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις απώλειας ή άλλης ζημίας με ευθύνη της Express Courier.

 

Νομική μορφή

Η εταιρεία «ART IN RED – EXPRESS COURIER M. I.K.E.» ιδρύθηκε το 2020 με αντικείμενο την αυθημερόν παραλαβή – παράδοση φακέλων, δεμάτων και εμπορευμάτων εντός της Αττικής.

Έδρα

Η Express Courier εδρεύει στο Περιστέρι επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 26.

Η Express Courier είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ε.Ε.Τ.Τ. με αριθμό γενικής άδειας 20-021.

Επικοινωνία

Για την εξυπηρέτηση των πελατών της Express Courier λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή (211 012 6748) με αστική χρέωση.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία γίνεται με απευθείας αποστολή email στο info@expresscourier.gr ή συμπληρώνοντας τ’ αντίστοιχα πεδία στη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.expresscourier.gr.

Το ωράριο λειτουργίας είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 18:00.

Το ωράριο παραδόσεων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 18:00.

GDPR

Σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο και περισσότερο αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της Express Courier βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.expresscourier.gr).

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Express Courier παρέχει υπηρεσίες διακίνησης φακέλων, δεμάτων και εμπορευμάτων στην Αττική, διαχωρισμένες ως εξής:

NEXT DAY | Παράδοση εντός πόλης την επόμενη ημέρα

SAME DAY | Παραλαβή και παράδοση εντός πόλης την ίδια μέρα

SUPPORT | Επίδοση το Σάββατο ή εκτός ωραρίου

MASSIVE | Παραλαβή και επίδοση αποστολών σε παλέτες

ALL IN ONE | Επίδοση μαζικών αποστολών σε ένα ή περισσότερα σημεία

ALL OVER | Επίδοση αποστολών σε απομακρυσμένες περιοχές, αεροδρόμια κ.λπ.

Συνδυαστικά παρέχουμε και τις υπηρεσίες αντικαταβολής και είσπραξης χρημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς

Το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) αποτελεί νόμιμο παραστατικό διακίνησης και δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο ή απόδειξη. Η Express Courier εκδίδει για κάθε αποστολή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Για την ανάθεση ομαδικών αποστολών, η Express Courier έχει τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων με ειδικές τιμές.

Εφαρμογή ενημέρωσης για τη διακίνηση αποστολών

Μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Express Courier (www.expresscourier.gr) υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης για την ανάθεση ή αναζήτηση αποστολών.

Μη αποδεκτά αντικείμενα

Η Express Courier δεν αναλαμβάνει την διακίνηση αποστολών με το εξής περιεχόμενο:

 • Χρήματα
 • Εκρηκτικές ύλες
 • Εύφλεκτα & ραδιενεργά υλικά
 • Διαβρωτικές ουσίες
 • Συμπιεσμένα αέρια
 • Ναρκωτικές ουσίες
 • Δηλητήρια
 • Αρχαιότητες & έργα τέχνης
 • Αλλοιώσιμα τρόφιμα
 • Ζώα & φυτά
 • Πειρατικά και πλαστά προϊόντα
 • Πορνογραφικό υλικό
 • Όπλα
 • Ενεργές πιστωτικές κάρτες

 

Για αντικείμενα που δεν αναφέρονται αλλά ενδεχομένως κριθούν ακατάλληλα προς διακίνηση, η Express Courier θα επικοινωνεί με το αρμόδιο τμήμα του Ε.Ε.Τ.Τ. και θα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.

Η Express Courier έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να ελέγξει το αντικείμενο που θα διακινήσει, ενδεχομένως και να το ανοίξει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάθεση διακίνησης των προαναφερθέντων αντικειμένων δικαιούται να διαχειριστεί την κατάσταση κατά την κρίση της, ακόμα και να διακόψει άμεσα τη διακίνηση, αποποιούμενη κάθε ευθύνης, χωρίς την επιστροφή των κομίστρων.

Αποζημίωση

Η Express Courier καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διακινεί τις αποστολές εντός των συμφωνηθέντων χρονικών ορίων, ωστόσο σε περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψει απώλεια, καθυστερημένη επίδοση, μερική ή ολική καταστροφή, οφείλει να προχωρήσει σε αποζημίωση του πελάτη.

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας των διακινηθέντων εγγράφων ή αντικειμένων, η ευθύνη της Express Courier περιορίζεται στο πραγματικό κόστος κτήσης εγγράφων ή αντικειμένων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο το ποσό των 50€ για φακέλους και το ποσό των 100€ για δέματα. Ως πραγματικό κόστος κτήσης νοείται για τα έγγραφα το κόστος αντικατάστασης ή αναπαραγωγής αυτών και για τα αντικείμενα το κόστος αγοράς, επισκευής ή αντικατάστασης αυτών (λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία ήταν κατά την παραλαβή), όπως αποδεικνύεται από σχετικά προσκομιζόμενα παραστατικά.

Η Express Courier συμβάλλεται με τον εντολέα/αποστολέα επί τη βάσει του αυστηρού περιορισμού της ευθύνης της μόνο για άμεση ζημία και για τα όρια που περιγράφονται ανωτέρω. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά θετικής ή αποθετικής ζημίας, διαφυγόντων κερδών, απώλεια εισοδήματος κλπ.) από οποιοδήποτε λόγο και αν επέλθουν, ακόμα και στην περίπτωση που ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της Express Courier πριν ή μετά την αποδοχή της αποστολής. Τυχόν απαιτήσεις του εντολέα/αποστολέα ή τρίτων περιορίζονται σε μια μόνο αξίωση ανά αποστολή, η διευθέτηση της οποίας αποτελεί πλήρη και τελική διευθέτηση για κάθε απώλεια ή ζημία σε σχέση με την αποστολή.

Η Express Courier, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των εκάστοτε αποστολών. Ο εντολέας/αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η αξία του είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερη από τα αναγραφόμενα όρια και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τυχόν υπερβάσεις των παραπάνω ορίων, σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς της αποστολής.

Διαδικασία αποζημίωσης

Ο αποστολέας μπορεί να απευθυνθεί τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του αντικειμένου προσκομίζοντας το πρωτότυπο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. Σε περίπτωση που μετά από διερεύνηση προκύψει η αποζημίωση του αποστολέα, το ποσό της αποζημίωσης θα καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

Επιφυλασσόμαστε για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στον Χ.Υ.Κ.
Δεσμευόμαστε τυχόν παραλείψεις ή διευκρινίσεις να τις αναφέρουμε στον Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν να ανανεώσουμε τον Χ.Υ.Κ.

Για διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 012 6748 ή μέσω email στο info@expresscourier.gr.